Jogterületek

Megbízóim képviseletében minden biztosítási ágazatban és a kártérítési jog teljes spektrumában kiemelkedő tapasztalatokat szereztem. Ennek alapján vállalok jogi tanácsadói, kárrendezési és peres megbízást a kárbiztosítások (érthetőbb nevükön: vagyon- és felelősségbiztosítások), az élet- és balesetbiztosítások, a jogvédelmi biztosítások, valamint a csoportos biztosítások minden szegmensében, vállalkozások és magánszemélyek javára egyaránt.

Milyen ügyekben járok el? Lehetetlen felsorolni: bárkinek segítek, akit biztosított vagy másnak felróható baleset ért (közlekedési baleset, üzemi baleset), vagy akinek vagyoni kárt okoztak. Képviselek károkozót is, ha alap nélkül követelnek tőle kártérítést. Intézem Megbízóim beázási kárait, ha irodaépület, kórház vagy épp egy metróállomás szenved vízkárt, de akkor is, ha lakásuk megy tönkre. Igen gyakran veszek részt tűz-és robbanáskárok, valamint ú.n. „nagykárok” rendezésében

Vagyonbiztosítások és az ezekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Nem sorolható fel az összes vagyon- és felelősségbiztosítás, de a nevezetesebbek a következők:

Lakossági lakás- és épületbiztosítások, és az ezek alapján érvényesíthető károk (tűz- és robbanáskárok, viharkárok, villámcsapáskárok, beázási károk, betöréskárok stb.) és felelősségbiztosítási káresemények

 • Szenvedett kár: a vita itt általában arról folyik, hogy a károsító eseményre kiterjed-e a biztosítás. Ezután azt vizsgáljuk, hogy úgy és akkor, amint az a kárbejelentésben szerepel, megtörténhetett-e a biztosítási esemény, ha igen, milyen vagyontárgyak, milyen mértékben károsodtak, és milyen összeggel tartozik a biztosító. A következő kérdés általában az, hogy a biztosító mentesülhet-e. Mivel a mentesülési okot a biztosítónak kell bizonyítania, helyes, ha az információkkal szerződésszerűen, de tudatosan bánunk.

 • Okozott kár: a legtöbb lakás- és épületbiztosítás tartalmaz felelősségbiztosítási részt is. Ilyenkor a szerződésben meghatározott minőségében (magánemberi, állattartói, kiskorú gondozói, ingatlantulajdonosi, bérbeadói, bérlői stb.) a Megbízóm által 3. személynek ténylegesen vagy állítólagosan okozott kár kapcsán elsődlegesen azt vizsgálom, hogy felelőssége a bekövetkezett kárért megállapítható-e. Utána következik az egyeztetés a kárösszegről. Ha valamely Megbízómról megalapozatlanul állítják, hogy kárt okozott, minden jogilag lehetségest megteszek a védelméért.

 • Szakértői bizonyítás: akár a követelés jogalapjáról, akár összegszerűségéről van szó, bizonyítási kötelezettségünknek a peren kívüli megegyezés reményében igazságügyi szakértő bevonása útján is eleget tehetünk, nem mindegy azonban, hogy milyen kérdéseket teszünk fel neki: ehhez is speciális szakértelem kell.

Vállalati vagyonbiztosítások és az ezek alapján érvényesíthető károk (tűz- és robbanáskárok, viharkárok, villámcsapáskárok, beázási károk, betöréskárok stb.)

Mivel a kár rendezésesének menete itt is ugyanaz, mint a lakosági biztosítások esetében, a gazdaság bármely területéről származó vállalkozói Megbízóimnak ugyanúgy segítek, mint magánszemély Ügyfeleimnek. Óriási különbség azonban, hogy a vállalkozásokra nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény fogyasztókat védő rendelkezései: a biztosító és a vállalkozás tehát a Ptk. rendelkezéseitől egyező akarattal, szabadon eltérhetnek. Ezek az eltérések ritkán szolgálják az ügyfelek érdekét, a vállalkozások képviselői pedig jellemzően nincsenek otthon a biztosítási szerződések értelmezésében . Ez sokszor azt eredményezi, hogy a vállalkozás olyan szerződést ír alá, amely nem szolgálja optimálisan jogi/gazdasági/biztosítási érdekeit. Ezért nagyon fontos a megkötni tervezett biztosítási szerződést jogi szempontból az aláírás előtt alaposan megvizsgálni. Ez akkor sem felesleges, ha biztosítási alkusz működik közre a közvetítésben, hiszen az alkuszi társaságoknál jellemzően nem képzett biztosítási szakjogászok végzik a jogi értelmező munkát.

A vállalkozások méretüknél fogva jellemzően nagyobb kárt szenvednek és tudnak okozni, mint a magánszemélyek. Különösen a tűz- és robbanáskárokra vonatkozik, hogy akkor tudok a leghatékonyabban segíteni, ha a kár bekövetkezése után a lehető leggyorsabban értesítenek, hiszen, ha van olyan káresemény, amelyre a biztosító eleve gyanakvással tekint, az éppen a tűzkár: ennek megfelelően sajátosak kárrendezési módszereik is, amelyeket jól ismerve fel lehet rájuk készülni.

Gépjármű-casco-biztosítások és az ezek alapján érvényesíthető károk rendezése

E szerződések alapján a biztosított vagyontárgyban Megbízónk által saját maga vagy ismeretlen által okozott azon károkat érvényesítjük, amelyekre adott szerződés kiterjed. Egyszerű kényelmi szempontból azokat a más által a biztosított vagyontárgyban okozott károkat is casco alapján rendeztethetjük elsődlegesen, amelyet kötelező felelősségbiztosított okozott ugyan, de szeretnénk gyorsan hozzájutni a biztosítási összeghez. Szakértő segít megállapítani a biztosítási összeget, a káridőponti értéket és a roncsértéket.

Utasbiztosítások és az ezek alapján érvényesíthető károk rendezése

Az utasbiztosításokkal kapcsolatosan a legnagyobb súlyú jogviták abból adódnak, vajon biztosítási esemény történt-e; a biztosított megfelelően (időben és a szerződésben megnevezett címzettnek) jelentette-e be a kárt; a biztosító átvállalja-e a sérült vagy megbetegedett biztosított külföldi gyógykezelésének jellemzően tetemes költségeit; olyan krónikus betegség fellobbanásáról van-e szó, amely a biztosítási szerződés kizárásai alá esik; hazaszállítható-e a beteg biztosított, milyen közlekedési eszközzel és mikor, ki kísérheti őt; fizeti-e a biztosító a baleseti mentés és a holttest hazaszállításának költségeit; mi volt az elveszett poggyászban; végül, az örök kérdés: a biztosított az adott helyzetben elvárható módon igyekezett-e megelőzni vagy enyhíteni a kárt.

Felelősségbiztosítások és az azokkal kapcsolatos kárrendezési segítségnyújtás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási károk, személysérülések és gépjárműkárok rendezése

Nagy gyakorlattal és kellő empátiával intézek közlekedési balesetből eredő személysérüléses károkat, halálesetekkel kapcsolatos kártérítési ügyeket. Nem csupán a minél magasabb sérelemdíj elérésére törekszem, hanem az esetleg csekélyebb jelentőségűnek tartott járadékkövetelések behajtására is. Irodám a károsulti gépjárműkárt is érvényesíti. Kiváló szakértő segít abban, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítókkal jó egyezséget köthessünk. Perlésre csak a kockázatokat és költségeket a károsulttal egyeztetve kerülhet sor.

Egyéb felelősségbiztosítások és az ezekből eredő károk rendezése

Otthon vagyok valamennyi felelősségbiztosítási ágazatban és az azokból eredő, okozott vagy elszenvedett károk rendezésének területén. Mihez értek ezek közül különösen jól?

 • Vállalkozások általános, környezetvédelmi, szolgáltatói, munkáltatói, termékfelelősségi, bérbeadói és ÉPSZER-felelősségbiztosításaiból eredő kárai rendezése

  Segítek, hogy Megbízóm károkozása esetén a felelősségbiztosító mentesítse őt az okozott kár megtérítése alól, vagyis - ha felelőssége fennáll - a biztosítási összeg erejéig fizesse is meg helyette a kártérítést.

 • Munkáltatói felelősségbiztosítási károk rendezése üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén

  A munkáltató jellemzően felelős alkalmazottja üzemi balesetéért és foglalkozási megbetegedéséért. Érvényesítem a személysérülésből eredő károkat, de Megbízóm vagyoni kárait is. Törekszem a minél magasabb sikerdíj elérésére, de arra is, hogy Megbízómat legalább vagyoni kárai szempontjából olyan helyzetbe hozzuk, mintha a kár be sem következett volna.

 • Szakmai felelősségbiztosításokból eredő károk rendezése
  • Egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása Jártas vagyok ú.n. „orvosi műhibából” keletkező vagyoni károk, járadékok és sérelemdíj érvényesítésében.

  • Egyéb szakmai felelősségbiztosításokból eredő károk Segítek azon károk rendezésében is, amelyet a Megbízó könyvvizsgálói, felszámolói, könyvelői stb. minőségében okozott, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  • Vezető tisztségviselők károkozása (D&O) Segítek olyan, tisztán vagyoni kárkövetelések kezelésében, amelyeket vállalkozói Megbízóm vezető tisztségviselője vélt vagy valós károkozása kapcsán érvényesít a károsult társaság. Ha a vállalkozás kötött D&O-biztosítást, segítek a kárösszeg érvényesítésében a felelősségbiztosítóval szemben.

 • Utasbiztosítások felelősségbiztosításából eredő károk rendezés Egyre több utasbiztosítás tartalmaz felelősségbiztosítási fedezetet is. E károk nem kis részében Megbízóim képviseletében kiderítettem: az ellenük benyújtott kártérítési követelés minden alapot nélkülözött. Például egy nyugat-európai ügyvéd arra hivatkozó igénye, hogy őt Megbízóm a sípályán elütötte, tökéletesen valótlan volt, és az esetlegesen esedékes kártérítési összeg messze meghaladhatta volna a felelősségbiztosítási szerződési összeg felső határát. Ezért e biztosítások esetében is körültekintően kell eljárni, és lehetőleg csak ügyvédünkkel egyeztetve nyilatkozni a felelősségünk fennállásáról vagy hiányáról. Legyünk résen akkor is, ha felelősségbiztosítónk jóhiszeműen, de tévesen elismerésben lenne…

Élet- és balesetbiztosítások és az ezekkel kapcsolatos károk rendezése

Támogatom Megbízómat a kedvezményezett-jelöléssel, annak érvényeségével és hatályosságával, a biztosító által állított közlési kötelezettségsértéssel, a kármegelőzéssel és a kárenyhítéssel, valamint Megbízóm esetleges rokkantságával kapcsolatos jogvitákban, hogy a jogosult hozzájuthasson a biztosító ígért szolgáltatásához.

Ha kárt szenvedünk, és a károkozónak nincs felelősségbiztosítása

Ilyenkor sincs veszve semmi! A károkozó kártérítési felelőssége ugyanis nem függ attól, van-e helyette helytállásra kötelezhető felelősségbiztosító, vagy attól, hogy kára a szerződéses felelősségbiztosítási összeget meghaladja. Segítek a sérelemdíj és a vagyoni károk meghatározásában és érvényesítésében. Újra: a sérelemdíj a teljes kártérítés fontos, de meglátásom szerint nem feltétlenül a legfontosabb eleme, mert azok - szerintem - a járadékok, amelyek adott esetben élete végéig megilletik Megbízómat.

Ha kárt okozunk, és nincs felelősségbiztosításunk

Ekkor sem kell rögtön kétségbe esni. Kártérítésre ugyanis csak az kötelezhető, aki a bekövetkezett kárért ténylegesen felelősséggel is tartozik. Irodám tevékenysége fókuszában ilyenkor annak vizsgálata áll, hogy Megbízóm felelőssége valóban fenn-e, illetőleg a károsult nem hatott-e közre felróhatóan balesete vagy egyéb kára bekövetkezésében. Lényeges a kár azon elemeinek és összegének meghatározása, amely a károkozással okozati összefüggésbe hozható, egyebet ugyanis még meglévő jogalap esetén sem kell megtéríteni. Ismét: akkor ismerjük el kártérítési felelősségünket a bekövetkezett kárért, akkor viszont igen, ha az valóban fennáll. Ez éppen olyan fontos nyilatkozat, mint a megfelelő kárjelentés, ezért ezzel nyugodtan várjuk meg ügyvédünket!